วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552


 
 ตอนที่ 3 การเกิดโรคเนื่องจากอาหารมีหนอนพยาธิ 
  
     หนอนพยาธิจัดเป็นพวกปรสิต ส่วนใหญ่แล้วสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยการปะปนไปกับอาหารที่บริโภค หนอนพยาธิแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน และ พยาธิใบไม้ พยาธิบางชนิดสามารถชอนไชเข้าสู่อวัยวะต่างๆ จึงทำให้อวัยวะดังกล่าวเกิดการอักเสบและเป็นอันตรายได้ อาหารที่เป็นสื่อนำหนอนพยาธิเข้าสู่ร่างกายผู้บริโภคที่สำคัญ คือ
1. ผักสด ผลไม้ และอาหารที่ปนเปื้อนกับอุจาระของคน เป็นสื่อนำพยาธิไส้เดือน
2. พืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด เป็นสื่อนำพยาธิใบไม้ในลำไส้
3. ปลาน้ำจืด และพวก กบ งู ไก่ ที่นำมาปรุงอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ เป็นสื่อนำพยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิตัวจี๊ด ตามลำดับ
4. ลาบ ก้อย น้ำตก หรือเนื้อย่างที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ จากเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่มีตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหรือที่เรียกว่า เม็ดสาคู ติดอยู่ จะเป็นสือนำพยาธิตัวตืด
ที่มา http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/foodsan/lesson2_3.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น....ตัวอย่างการทำวิจัยชั้นเรียน...
เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานและการเยีนวยา....
การเตรียมตัวเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
ทุกท่านที่จะทำผลงานทางวิชาการต้องมีการเตรียมพร้อมดังนี้ครับ....
คู่มือการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
จะเตรียมตัวทำผลงาน ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับ....
1. ัวอย่างารวิเตราะห์หลักสูตรก่อน
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างงานที่ผ่านการตรวจ
2. ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้
3.
ตัวอย่าง บันทึกผลหลังสอน

3.1 ตัวอย่างแผน STAD
3.2 ตัวอย่างแผน CIPPA
3.3 ตัวอย่างแผน Backwards

++
จะค่อยนำขึ้นเรื่อยๆครับ++

4. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงานบทที 1


5. วิธีเขียน /
ตัวอย่างรายงาน บทที่ 2

6. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 3

7. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 4

8. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 5

9.
ตัวอย่าง การเขียนบทคัดย่อ


10.ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม


10.1 การจัดเรียงภาคผนวก
10.2 แบบประเมินของผู้เชี่ยวฃาญ

11. ตัวอย่าง การเขียน วฐ.2/1


12. ตัวอย่างนวัตกรรม
12.1 ตัวอย่าง บทเรียนสำเร็จรูป
12.2 ตัวอย่าง วีดิทัศน์

12.3 ตัวอย่าง วีดิทัศน์พระพุทธ
12.4 ตัวอย่าง เอกสารประกอบ
12.5 ตัวอย่างเอกสารประกอบใน
รูปแบบ Powerpoint
13. การหาค่าของคะแนนแบบง่าย

14. ตัวอย่างคู่มือการใช้เแบบฝึกฯ

15. การใช้ Font สำหรับนวัตกรรม.
ที่มา http://www.kruesanbannok.com/index.php